INVITATION TO IMAGINE LEARNING OTHERWISE

"A multicultural learning environment where one learns from multiple sources of knowledge, such as the scientific, the traditional and above all else - the relational!"

Adaptēts no Wiki: https://en.wiktionary.org/wiki/pluriversity

Cēsu Pluriversitāte ir eksperimentāla un neformāla izglītības pētniecības & dizaina iniciatīva, kas, par pamatu ņemot 2050. gadu, analizē tuvojošās nākotnes, tādējādi uzsākot procesu, kura laikā kolektīvi iztēloties un radīt šajās nākotnēs iederīgas zināšanas un prasmes.

Iniciatīvu realizē nodibinājums "Koprades māja Skola6".

Cēsu Pluriversitāte kritiski analizē UN iztēlojas mums tuvojošās nākotnes, lai radītu tādu izglītības saturu, kas ir iederīgs pasaulē, ko raksturo:

  • klimata krīze (ieskaitot nepieredzētas epidēmijas, kas cieši saistītas ar antropogēno slodzi uz dabiskajām ekosistēmām);

  • secīgi radušies ģeopolitiski saspīlējumi un sociālekonomiskas katastrofas;

  • tā visa dēļ piespiedu kārtā bēgļu gaitās devušies miljoniem cilvēki;

  • migrācijas izraisīta vēl nepieredzēta urbanizācija, kas izpaužas kā bēgļu nometņu un graustu un mega pilsētu kļūšana par valdošajām pilsētvides formām;

  • tehnoloģiju hegemonija;

  • pāri visam - šādu apstākļu globāli-lokālā iedaba un ietekme uz Latviju un jebkuru no mums.

Ģeogrāfija, Dizains, Filozofija. Vasaras Skola Nr1. 08.2020.

Cēsu Pluriversitāte pirmās vasaras skolas ietvaros aicinājām kolektīvi iztēloties tādu augstāko izglītību, kas ir informēta globālās kopsakarībās un fiziski situēta lokālās problēmās.

Mūsu mērķis bija sešu dienu laikā trīs dažādos mērogos (globāls, reģionāls, lokāls) un trīs fakultāšu (ģeogrāfija, dizains, filozofija) ietvaros izaicināt mūsu domāšanu un stereotipus par pašlaik pasaulē notiekošo.

Cēsu Pluriversitāte ir izglītības aktivitātēs bāzēta iniciatīva, kas pēta kopienu stiprināšanā balstītas pieaugušo izglītības pieejas un tā vietā, lai Cēsīs uzbūvētu jaunu ēku, vēlas radīt tādus pilsētvides apstākļus un zināšanu kopienu, kas visas Cēsis pārveidotu par alternatīvu mācīšanās vidi.

Ideja par Cēsu Pluriversitāti sakņojas “Urmadic University” eksperimentā, kas no 2010. līdz 2014. gadam norisinājās Austrālijā (Brisbenā), Francijā (Parīzē), Grieķijā (Salonikos) un Ēģiptē (Kairā). Lai arī pašlaik projekts ar jaunu nosaukumu “Studio at the Edge of the World” ir nolaidies Tasmānijā un atradis mājvietu pavisam tuvu Antarktīdai, tā kopiena turpina savu ceļu dažādās pasaules malās, ieskaitot Latviju un Cēsis.

Cēsu Pluriversitāte uzdod vienkāršu jautājumu:

“Kādas nākotnes mums tuvojas un kas mums ir jāiemācās, lai varētu tām adaptēties?”

Spriežot pēc notiekošā visapkārt, ir pamats uzskatīt, ka šādā kontekstā Universitāte kā institūcija piedzīvo krīzi vārda visplašakājā nozīmē. Cēsu Pluriversitāte ir paredzēta, lai de-re-konstrukcijas ceļā (to unlearn in order to relearn) transformētu vispārpieņemtās augstākās izglītības pieejas un radītu apstākļus (environment of knowledge and landscape of care), kuros visas Cēsis kļūst par alternatīvu izglītības vidi, savienojot jau esošas un nepieciešamības gadījumā radot jaunas vietas, tās padarot par Cēsu Pluriversitātes "fakultāšu auditorijām".

“Nevis SKOLA pilsētā, bet pilsēta kā SKOLA.”

Šādam nolūkam izvēlētais laika mērogs ir 30 gadi, kas secīgi iedalīti četrās projekta fāzēs:

  • Iztēlošanās (2020 - 2027);

  • Kultivēšana (2028 - 2035);

  • Konstruēšana (2035 - 2042);

  • Ievākšanās (2043 - 2050) .

2019. gada augustā tika uzsākta pirmā iztēlošanās (pētniecības un konceptualizēšanas) fāze, kuras laikā, kopā ar vietējo un ārvalstu kopienu organizējot sabiedrībai atvērtas lekcijas, diskusijas, darbnīcas, seminārus, forumus un vasaras skolas, radīt tādu izglītības saturu, kas atgriezeniski rada pats sevi!

Līdz ar to Cēsu Pluriversitāte ir nekas cits kā cieņpilns ielūgums uz citādu un neformālu mācīšanos!

Cēsu Pluriversitāte ir vieta, kurā satiekas ģeogrāfija, dizains un filozofija.

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija ir zinātne, kas pēta un apraksta pasauli. Varētu rasties jautājums - ko mums šodien vēl pētīt, kad visa Zeme jau ir nokartēta gan dabā, gan ar satelītu palīdzību līdz dažu metru precizitātei?

Taču mūsdienu dinamiskajā pasaulē tas atkal ir kļuvis par izšķiroši svarīgu uzdevumu, līdzīgi kā aizgājušajajā lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetā. Mēs mēģinam labāk izprast procesus dabā un to mijiedarbību ar sabiedrību, izvērtēt attīstības iespējas un strupceļus. Mēs arī meklējam jaunus veidus kā apzināt un kartēt tās vērtības, ko mums sniedz Zeme.

Jau tradicionāli ģeogrāfija ir ietvērusi dabas zinātņu, sociālo zinātņu un humanitāro (humanities) zinātņu virzienus un pētījumu metodes, taču mūsdienu izaicinājumi prasa jaunu integrētu – transdisciplināru pieeju.

Cēsu Pluriversitāte varētu būt veids, kā to īstenot.

Dizains

Atkāpjoties ārpus ierastajām definīcijām, sapratnei par dizainu var tuvoties no perspektīvas, kas to aplūko kā mūsu cilvēciskās sugas vienu no pamata pazīmēm.

Dizains izpaužas kā mūsu spēja iztēloties to, kas vēl neeksistē un tad secīgi, strukturēta procesa gaitā to materializēt par artefaktoloģiskām sistēmām ar kapacitāti tām turpināt attīstīt ne vien sevi, bet arī pasauli kopumā.

Caur kādiem artefaktiem un to sistēmām realitātē ir ienesta kultūra un sociomateriālās prakses, kādās tiki uzaudzināts? Kā šo kultūru un dzīvesveidu ietvaros radītie artefakti atgriezeniski ir radījuši un turpina radīt to radītājus?

Roka vada instrumentu un ar to pieskaras pasaulei, tāpat kā pasaule caur šo instrumentu pieskaras mums.

Dizains ir atklāts jautājums, kas vispār ir dabisks? Ja cilvēka dabā ir radīt, vai viss mākslīgi radītais nekļūst par kaut ko dabisku?

Filozofija

Cēsu Pluriversitāte savu darbību sāk laikā, kad visur dzirdamas runas par lielām, neparedzamām pārmaiņām. Lai arī filozofijas sākumu bieži asociē ar Sokratu, pirms viņa bija Hērakleits un Parmenīds, kuri bieži tiek - varbūt aiz pārpratuma - pretstatīti.

Pirmais palicis atmiņā ar atziņu, ka viss nemitīgi plūst un mainās, savukārt otrais -- ka tā īsti nekas nemainās. Varbūt atkal pienācis laiks padomāt, kurš no viņiem realitāti bija ieraudzījis skaidrāk.

Filozofija, lai cik nedefinējama, tomēr lielākoties grozās ap tādiem jautājumiem kā "kas patiešām ir?", "kā kaut ko var zināt?" un "kas mums būtu jādara?".

Iepazīšanās ar labākajām atbildēm, kas cilvēces vēsturē uz tiem rastas, var palīdzēt rast orientierus neskaidros laikos. Tāpēc filozofijas loma Cēsu Pluriversitātes fakultāšu triādē šķiet būtiska.

Simbolika

Baznīcas torņa smaile (pa kreisi) simbolizē Cēsu Pluriversitātes Filozofijas Fakultāti, kas ir nerimtīgs orientieris pretim augšai un apakšai, pretim tam, kas atrodas ārpus un iekšpus mums pašiem.

Cēsu pils rietumu torņa korpuss (vidū) simbolizē Cēsu Pluriversitātes Dizaina Fakultāti, kas ir mūsu spēja izprast pasauli, pašiem nodarbojoties ar tās atgriezenisku radīšanu.

Riekstu kalns (pa labi) ir Cēsu senākā apdzīvotā vieta un tā simbolizē Cēsu Pluriversitātes Ģeogrāfijas Fakultāti, kas ir pirmsākums jebkurai domai un darbam. Lai kaut ko domātu un darītu, mums kaut kur sākumā ir jāatrodas.